Перейти до змісту

Архівовано

This topic is now archived and is closed to further replies.

Yurik

Відгук до дипломної роботи

Recommended Posts

Потрібно текст відгуку до дипломної роботи від університету. Треба тільки сам текст, штампи сам знайду де поставити. Допоможіть будь ласка

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

наскільки я знаю, до дипломки пишеться анотація (яку пише сам студент), а також рецензія наукового керівника.

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

Ок, уточню: потрібен текст рецензії наукового керівника і рецензія (чи відгук, чи хз як його обізвати) від іншого універа або від підприємства. Короче потрібен якийсь нафіг нікому не потрібен текст без якого не допустять до здачі. І текст тої клятої анотації думаю також пригодиться ;)

Запарив той універ, злий аки чорт

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

рецензію викладача пише викладач

як написати рецензцію на дипломну роботу

8.5. Відгук і рецензія на наукову роботу

На курсову роботу науковий керівник подає рецензію, яка, як правило, містить також і елементи відгуку. У заголовку рецензії вказуються основні вихідні дані: зазначається курс навчання студента, назва факультету і навчального закладу, прізвище, ім’я та по батькові виконавця роботи, назва роботи.

У даному документі повинні знайти відображення такi елементи:

зв'язок теми з актуальними проблемами сьогодення науки,

теоретичне i практичне значення розробки теми,

композицiйна структура курсової роботи,

творче використання наукової i методичної лiтератури з даної проблеми,

якiсна i кiлькiсна характеристика зiбраного матерiалу,

ступiнь самостiйностi студента у виконанні роботи,

характеристика висновкiв i узагальнень,

повнота списку використаної лiтератури i культура цитування,

стан грамотностi та якiсть оформлення,

позитивнi якостi та недолiки роботи.

Керівник оцінює вміння студента логічно мислити, організовувати свою роботу, працювати з науковою літературою, проводити теоретичні та експериментальні дослідження, робити висновки з отриманих результатів.

Поряд з зазначенням позитивного в роботі керівник указує і на недоліки. Відгук –рецензія завершується тим, що керівник визначає відповідність роботи всім вимогам, які є обов’язковими для цього рівня наукових досліджень і оцінює роботу за чотирибальною системою. У кінці відгуку ставиться підпис наукового керівника.

Окремо відгук і рецензія пишеться на дипломну та магістерську роботи. Відгук пише керівник роботи, а рецензію - кваліфікований спеціаліст наукової чи навчальної установи, який не працює на випусковій кафедрі. Науковий керівник має подати оцінку актуальності, основні відомості стосовно повноти і завершеності роботи, напрямки впровадження одержаних результатів, оцінює вміння студентів мислити, працювати з науковою літературою, відзначає відповідність роботи всім вимогам, що пропонуються для даного виду робіт.

Рецензент зазначає тему наукової роботи, хто її автор, вказує, у якому закладі освіти вона виконувалась, визначає її актуальність, повноту та ґрунтовність викладу, науковий рівень проведеного дослідження, аргументованість висновків і пропозицій, можливість їх практичного впровадження, подає оцінку стилю викладу і грамотності тексту. Рецензент також звертає увагу на відповідність отриманих результатів меті та завданням дипломної, магістерської роботи, визначає її позитивні та негативні сторони. Вказуючи на помилки та недоліки, фахівець повинен висловити власну позицію з цих питань.

Форма рецензії , яку знайшов всемогутній ГУГЛ!

і ОТУТ

лінтяї. що за студенти зараз пішли...я в шоці

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

взагалі потрібно і відгук і рецензія і анотація. Відгук пишеться науковим керівником, рецензія викоадачем від іншого університету а анотація самостійно.

Приклад рецензії можу скинути. Дай емейл.

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

Та сама ситуйовина райт нау...анотацію треба написати на 3-х мовах

Співчуваю, я тільки на двох писав)))

Анотація

У цьому дипломному проекті доступно описано усі тонкощі проектування локально-доменної мережі на базі сімейства операційних систем Windows 2003 Server. Викладено рекомендації по налаштуванню усіх служб, зокрема: DNS, DHCP, контроллер домена Active Directory - необхідних для ефективної, продуктивної роботи мережі навчального закладу Технічний колежд ЛНТУ. Основними вимогами до даної системи є надійність і стабільність роботи усіх її компонентів.

До цієї дипломної роботи виконана також економічна частина, сутність якої доводить необхідність впровадження даного проекту. І присутня охорона праці, яка врегульовує не лише роботу адміністраторів, а й простих користувачів.

Annotation

In this qualifying project is clearly describe all details of designing local domain network it base on Microsoft operating system Windows 2003 Server. There are expounde recommendations on configuring all services, in particular: DNS, DHCP, Domain Controller Active Directory – it necessary for effective, productive work the network of Technical College LNTU. The main requirements to this project are reliability and stability of the work all its components.

To this qualifying project is performe an economic part, essence of which proves the necessity of implementation of this project. Industrial Safety, which regulates not only work of administrator’s, but users there is to.

Поширити це повідомлення


Link to post
Share on other sites

×